WRSS

Przewodniczący Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego


 


Wydział Medycyny Weterynaryjnej


Marcin Mioduszewski, tel. 664 435 157,  e-mail: m.mioduszewski@o2.pl 


 


Wydział Inżynierii Produkcji


Paula Słomka tel. 532 121 118, 


 


Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu


Maciek Cybulak tel. 608 786 767, e-mail: maciej.cy7@gmail.com


 


Wydział Agrobioinżynierii


Wojciech Biszczak tel. 697 296 174, e-mail: wojtekbiszczak@onet.eu


 


Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki


Zuzanna Całyniuk tel.  501 536 264


 


Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii


Weronika Czuk, tel. 530 488 887


 


 


Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego zwaną  „WRSS” tworzą w szczególności starostowie danego wydziału wybierani przez studentów poszczególnych lat, członkowie RUSS danego wydziału, a także studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich danego wydziału. Starostowie są wybierani na pierwszym roku przez studentów danego roku, bądź w latach późniejszych w przypadku, gdy starosta rezygnuje czy traci prawo do pełnienia tej funkcji.


W skład zarządu WRSS wchodzą:
1) Przewodniczący,
2) Wiceprzewodniczący,
3) Skarbnik,
4) Sekretarz,
5) Pozostałe osoby otrzymują statut członka, nadawany przez zarząd WRSS.


Do zarządu WRSS nie mogą wchodzić osoby nie będące starostami na danym wydziale. Nad poprawnością działania WRSS czuwa przedstawiciel RUSS będący studentem danego wydziału.
Każdy członek WRSS ma prawo zgłoszenia kandydatury osoby do zarządu WRSS.


Kadencja Zarządu WRSS trwa jeden rok z możliwością przedłużenia jej do dwóch lat. Zarząd WRSS musi ukonstytuować się do 31 października każdego roku. Kadencja WRSS trwa od 1 listopada do 31 października.