WRSS

 


Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego zwaną  „WRSS” tworzą w szczególności starostowie danego wydziału wybierani przez studentów poszczególnych lat, członkowie RUSS danego wydziału, a także studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich danego wydziału. Starostowie są wybierani na pierwszym roku przez studentów danego roku, bądź w latach późniejszych w przypadku, gdy starosta rezygnuje czy traci prawo do pełnienia tej funkcji.


W skład zarządu WRSS wchodzą:
1) Przewodniczący,
2) Wiceprzewodniczący,
3) Skarbnik,
4) Sekretarz,
5) Pozostałe osoby otrzymują statut członka, nadawany przez zarząd WRSS.


Do zarządu WRSS nie mogą wchodzić osoby nie będące starostami na danym wydziale. Nad poprawnością działania WRSS czuwa przedstawiciel RUSS będący studentem danego wydziału.
Każdy członek WRSS ma prawo zgłoszenia kandydatury osoby do zarządu WRSS.


Kadencja Zarządu WRSS trwa jeden rok z możliwością przedłużenia jej do dwóch lat. Zarząd WRSS musi ukonstytuować się do 31 października każdego roku. Kadencja WRSS trwa od 1 listopada do 31 października.