Stypendia

Student Uniwersytetu Przyrodniczego może ubiegać się o różne formy pomocy materialnej w postaci:
- stypendium socjalnego
- stypendium rektora dla najlepszych studentów
- stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (niezależnie od dochodu)
- zapomóg


Student na mocy odrębnych przepisów może ubiegać się również o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.


Podstawowym zadaniem Działu Spraw Socjalnych Studentów jest realizacja świadczeń materialnych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów a także prowadzenie działalności domów studenckich, a w szczególności:
- prowadzenie spraw związanych z funduszem pomocy materialnej dla studentów w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz o regulamin pomocy materialnej studentom UP w Lublinie
- współpraca z dziekanatami poszczególnych Wydziałów, z Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego oraz z Radami Mieszkańców domów studenckich UP w Lublinie
- prowadzenie działalności sprawozdawczej o pomocy materialnej
- wydawanie zaświadczeń o wysokości pobieranej pomocy materialnej
- sprawy ubezpieczeniowe studentów (NNW i ubezpieczenie zdrowotne).


Adres:
BIURO STYPENDIÓW STUDENTA
20-032 Lublin, ul. Langiewicza 6 (DS Cebion)
e-mail: stypendia@up.lublin.pl


Szczegółowe informacje można znaleźć TUTAJ


Regulamin świadczeń dla studentów 2019