Informacje

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest wieloprofilową uczelnią, w której integrują się nauki rolnicze, biologiczne, weterynaryjne, techniczne i ekonomiczno-społeczne. Aktualizacja kierunków kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy, a także treści i form nauczania zgodnie z obowiązującymi standardami sprawiają, że oferta dydaktyczna uczelni jest atrakcyjna dla wielu absolwentów szkół średnich Lubelszczyzny i regionów ościennych. Wysoki poziom kształcenia zapewnia doświadczona kadra nauczycieli akademickich oraz nowoczesna baza dydaktyczna i naukowo-badawcza.
Trwająca ponad 70 lat działalność uczelni ugruntowała jej mocną pozycję w strukturze polskiego szkolnictwa wyższego.


Wydziały posiadają uprawnienia do nadawania tytułów doktora i doktora habilitowanego. Uczelnia zatrudnia ok. 1700 pracowników, w tym ponad 800 nauczycieli akademickich, z których 30 proc. stanowią samodzielni pracownicy naukowi. Badania naukowe prowadzone w laboratoriach i pracowniach uczelni oraz w zakładach i gospodarstwach doświadczalnych w Bezku, Czesławicach, Uhrusku i Felinie stanowią cenny wkład w rozwój nauk rolniczych i weterynaryjnych. Świadczą o tym m.in. duża liczba publi-kacji pracowników w renomowanych czasopismach naukowych i wydawnictwach, a także wiele patentów.


Nasza uczelnia ma przeszło 60 tysięcy absolwentów. Obecnie młodzież kształci się na 27 kierunkach studiów. Kształcenie odbywa się w systemie trzystopniowym i obejmuje jednolite studia magisterskie (Wydz. Med. Wet.), studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne oraz studia III stopnia – doktoranckie. Na wszystkich typach studiów uniwersytet kształci ok. 10 tys. studentów.


up_logo